Aktualności
Aktualności

Zapytanie ofertowe


2016-06-26

1.       Zamawiający:  Polskie Towarzystwo Historyczne, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

2.       Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

3.       Przedmiot zamówienia: stworzenie i administrowanie naukowej bazy danych bio-bibliograficznych i aplikacji klienckich pozwalających na wprowadzanie danych na serwer wraz ze skryptami umożliwiającymi automatyzację pobieranych danych i ich analizę w postaci predefiniowanych tabel, stworzenie responsywnej strony głównej (podstrony Polskiego Towarzystwa Historycznego) z możliwością przeszukiwania bazy danych według określonych kryteriów, responsywnej strony z prezentacją wyników wyszukiwania w formie tabeli, responsywnej strony z informacją o projekcie, responsywnej strony z formularzem kontaktowym.

4.       Osoby upoważnione do kontaktu:

Agnieszka Jakuboszczak, email: jakubosz@amu.edu.pl.

5.       Termin wykonania zamówienia: 15 września 2016 r.

6.       Termin związania ofertą: Okres związania ofertą wynosi 21 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

7.       Opis sposobu przygotowania oferty:

a.       Oferta musi być złożona w formie elektronicznej (e-mail).

b.       Oferta musi być złożona przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

c.       Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

8.       Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a.       Ofertę należy złożyć na adres email: jakubosz@amu.edu.pl w terminie do dnia
15 lipca 2016 r. do godz. 10:00.

b.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

c.       Wykonawca może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

d.       O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

9.       Kryteria oceny ofert:

a.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów: cena 80% (do oceny brana będzie pod uwagę tylko cena brutto), funkcjonalność bazy danych, aplikacji klienckich i stron www 20%.

b.       Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która jest najtańsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

c.       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054) zamawiana baza danych jest finansowana w całości ze środków publicznych, a tym samym jest zwolnione z podatku VAT.

10.    Zawarcie umowy: Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

11.    Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

12.    W sprawach nieuregulowanych zapytaniem, stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.


Powrót