Konkurs im. prof. Aleksandra Gieysztora


W 1999 roku z inicjatywy kolegów, współpracowników i uczniów śp. Aleksandra Gieysztora została utworzona Fundacja Jego imienia. W skład Rady Fundacji weszli: prof. Jerzy Borejsza, prof. Marian Dygo, Ewa Gieysztor – sekretarz Rady, prof. Hubert Izdebski, prof. Stefan K. Kuczyński – zastępca prezesa Rady Fundacji, prof. Karol Modzelewski – prezes Rady Fundacji oraz prof. Henryk Samsonowicz. Powołany został Zarząd Fundacji, którego prezesem jest prof. Jan Tyszkiewicz, wiceprezesem – prof. Edward Potkowski, zaś sekretarzem Zofia T. Kozłowska.

W 2001 roku została ustanowiona Nagroda im. Aleksandra Gieysztora dla młodych pracowników nauki (do 32 roku życia).

Nagroda im Aleksandra Gieysztora została przyznana dwunastokrotnie przez jury, w skład którego weszli: prof. prof. Stanisław Bylina, Teresa Dunin-Wąsowicz, Marian Dygo, Sławomir Gawlas i Jan Tyszkiewicz. W 2002 i 2003 roku obradom przewodniczyła prof. Teresa Dunin-Wąsowicz, a po jej śmierci prof. Stanisław Bylina. W obradach uczestniczyły też Ewa Gieysztor i Zofia Teresa Kozłowska, jako protokolantka. Przyznano 31 nagród, w tym trzy z historii najnowszej.

Rada i Zarząd Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora bardzo dziękują za dotychczasowe zainteresowanie i zwracają się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie kandydatów do Nagrody za publikacje określone w punkcie 2 regulaminu Nagrody, wydane w latach 2010 – 2011. Do zgłoszenia należy załączyć jeden egzemplarz publikacji. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Fundacji, w terminie do dnia 30 kwietnia.

 

Sekretarz Zarządu Fundacji                                      Prezes Fundacji

Mgr Zofia T. Kozłowska                                 prof. dr hab. Karol Modzelewski

 

REGULAMIN NAGRODY IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

  1. Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora ustanowiła Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora (1916-1999), profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wielkiego Uczonego i Obywatela.
  2. Nagroda im. Aleksandra Gieysztora (zwana dalej Nagrodą) przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe młodych autorów (do 32 roku życia) – publikacje książkowe oraz artykuły zamieszczane w polskich czasopismach historycznych i humanistycznych, dotyczące dziejów średniowiecza Polski i Europy oraz dziejów polskiego państwa podziemnego w latach 1939-1945, zgodnie z głównym kierunkiem badań Profesora Gieysztora oraz Jego doświadczeniem związanym z działalnością konspiracyjną w okresie II wojny światowej.
  3. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać pisemnie (z uzasadnieniem) profesorowie i doktorzy habilitowani w zakresie nauk historycznych oraz redaktorzy Czasopism historycznych i humanistycznych. Do Nagrody należy zgłaszać prace opublikowane w ostatnich dwóch latach (wraz z jednym egzemplarzem publikacji).
  4. Nagrodę przyznaje Komisja powołana wspólnie przez Radę i Zarząd Fundacji.
  5. Nagroda jest jednostopniowa, indywidualna lub zbiorowa.
  6. Nagrodę stanowi dyplom oraz gratyfikacja pieniężna. Wysokość gratyfikacji uzależniona jest od środków zgromadzonych na funduszu Nagrody i może być zmienna.
  7. Termin zgłaszania prac do Nagrody upływa dnia 30 marca każdego roku.
  8. Wręczenie Nagrody dokonuje się na uroczystym posiedzeniu zwołanym przez Zarząd Fundacji.
  9. Informacja o przyznaniu Nagrody będzie podana do wiadomości publicznej.
  10. Zmiany w regulaminie Nagrody mogą być dokonywane przez Radę i Zarząd Fundacji.

* * *

Fundusz Nagrody stanowią dobrowolne składki, wpłaty, dary i zapisy ofiarodawców - osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy, pragnących w ten sposób uczcić pamięć Profesora Aleksandra Gieysztora oraz wesprzeć rozwój badań historycznych w Polsce. Wpłaty na fundusz Nagrody przyjmowane są na konto Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora:

PKO BP S.A. II/O Warszawa 52 1020 1026 0000 1602 0099 0556

Adres Fundacji: Instytut Historii PAN, 00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31

Tel. (22) 831 63 41; NIP 525 21 82 262