Wiadomości Historyczne


„Wiadomości Historyczne”. Czasopismo poświęcone dydaktyce historii 

 • ISSN 0511-9162 
 • półrocznik 
 • Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne 

 

 

Czasopismo „Wiadomości Historyczne” nawiązuje w swojej aktywności do tradycji zapoczątkowanej w 1933 r., kiedy to ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Historyczno-Dydaktycznych”, będących wówczas oficjalnym „organem Polskiego Towarzystwa Historycznego dla spraw nauczania historii”, wydawanych nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pod redakcją Kazimierza Tyszkowskiego. Od tamtego czasu przechodziło ono szereg przemian, m.in. zmieniało swój tytuł (w latach 1953-1958 ukazywało się jako „Historia i Nauka o Konstytucji”, z kolei od 2008 r. zyskało dopisek „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”), modyfikowano częstotliwość ukazywania się (było najpierw kwartalnikiem, a potem dwumiesięcznikiem) oraz głównego wydawcę (od Ministerstwa Oświaty, przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, koncern Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH, aż do Agencji AS Józef Szewczyk). Systematycznie przebudowywano również jego format (z B5 do A4) i szatę graficzną (od czarno-białego wnętrza do pełnego koloru z licznymi ilustracjami).

Od pierwszych chwil swej obecności na rynku wydawniczym „Wiadomości Historyczne” odgrywały kluczową rolę w popularyzacji wyników badań historycznych i upowszechnianiu wiedzy historycznej. Adresowane były przede wszystkim do nauczycieli historii (a później i wiedzy o społeczeństwie), do studentów specjalności nauczycielskich, do edukatorów muzealnych i archiwalnych, a także do szeroko rozumianego kręgu miłośników historii, w tym uczniów przygotowujących się do udziału w Olimpiadzie Historycznej. Służyły także integracji środowiska dydaktyków historii w Polsce, prezentując najnowsze wyniki badań dydaktyczno-historycznych, głosy w dyskusji nad kolejnymi reformami systemu oświaty czy komunikaty o działalności poszczególnych ośrodków naukowych (zwłaszcza w czasach, kiedy nie było jeszcze mediów społecznościowych). Przez lata były prenumerowane w prawie każdej szkole i bibliotece, a ich nakład sięgał 15 tys. egzemplarzy.

Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) od początku odgrywało kluczową rolę w wydawaniu tego periodyku. W okresie międzywojennym było głównym inicjatorem jego powołania, a po II wojnie światowej niezmiennie brało udział w opracowywaniu czasopisma, starając się w miarę swoich możliwości, aby zakres tego udziału nie był tylko formalny. PTH sprawowało aktywny patronat, współpracowało w redagowaniu wielu numerów, wyłaniało ze swojego grona autorów tekstów oraz redaktorów naczelnych, a przedstawiciele Zarządu Głównego zasiadali od zawsze w komitecie redakcyjnym „Wiadomości Historycznych”. Mając na względzie właśnie tę wieloletnią tradycję, Polskie Towarzystwo Historyczne postanowiło przejąć wydawanie tego czasopisma po zakończeniu jego dystrybucji przez Agencję AS Józef Szewczyk w 2022 r. Od 2023 r. to właśnie PTH stało się głównym wydawcą „Wiadomości Historycznych”. 

Zaczynamy zatem nowy etap w dziejach „Wiadomości Historycznych”, mając nadzieję na odbudowanie dawnej pozycji na rynku wydawniczym. Chcemy utrzymać wysoki poziom naukowy i przede wszystkim integrować swoich czytelników wokół spraw ważnych dla historii i edukacji historycznej Pozostajemy przy dotychczasowej nazwie, ale wprowadzamy pewne zmiany. Przede wszystkim zmieniamy częstotliwość ukazywania się naszego czasopisma i jego formę dostępności. Od 2023 r. będzie to półrocznik, wydawany również w formie cyfrowej, z możliwością bezpłatnego pobrania ze strony internetowej PTH. Zachęcamy gorąco do przesyłania ciekawych materiałów dotyczących teorii i praktyki edukacji historycznej (nie tylko szkolnej), tekstów popularyzujących historię i prezentujących wyniki najnowszych badań historycznych, a także wszelkich informacji na temat szeroko rozumianego środowiska dydaktyczno-historycznego. Wracamy do tradycji, ale w nowym wydaniu, otwarci na współczesne problemy i wyzwania.

 

Rada naukowa:

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Toruń) – przewodniczący

prof. dr hab. Stanisław Roszak (Toruń) – zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Kraków)

prof. UWM dr hab. Andrzej Korytko (Olsztyn)

mgr Zofia Teresa Kozłowska (Warszawa)

prof. dr hab. Cezary Kuklo (Białystok),

prof. UMCS dr hab. Marek Sioma (Lublin)

dr Wojciech Walczak (Białystok)

prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Warszawa)

prof. AP dr hab. Marian Drozdowski (Słupsk-Poznań)

prof. dr hab. Jarosław Kita (Łódź)

prof. UWr dr hab. Filip Wolański (Wrocław)

 

Zespół redakcyjny:

prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Poznań) – redaktor naczelny

prof. US dr hab. Małgorzata Machałek (Szczecin) – zastępca redaktora naczelnego

dr Mariusz Menz (Poznań) – sekretarz

prof. UO dr hab. Marek Białokur (Opole)

prof. dr hab. Bogumiła Burda (Zielona Góra)

prof. UŚ dr hab. Maciej Fic (Katowice)

dr Anna Gołębiowska (Opole)

prof. UWM dr hab. Izabela Lewandowska (Olsztyn)

prof. UMK dr hab. Małgorzata Strzelecka (Toruń)

prof. UWr dr hab. Barbara Techmańska (Wrocław)

prof. UP dr hab. Piotr Trojański (Kraków)

 


 

Wymogi edytorskie do artykułów zamieszczanych w  „Wiadomościach Historycznych” od 2023 r.

 

 1. Objętość artykułu: maksymalnie 30 tysięcy znaków ze spacjami (ok. 12 stron znormalizowanego tekstu).
 2. Format tekstu: .doc, .docx.
 3. Artykuł musi zawierać śródtytuły (nie dotyczy recenzji i rekomendacji).
 4. Tekst należy wyjustować.
 5. Tekst główny: czcionka Times New Roman – 12 pkt, interlinia 1,5 pkt.
 6. Cytaty należy zapisywać prostym drukiem w cudzysłowie.
 7. Nazwy monografii, artykułów, obrazów, wierszy itd. zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach – kursywą.
 8. Aparat naukowy (jeżeli jest konieczny): przypisy lub (podstawowa) bibliografia.
 9. Przypisy – na dole strony, według zaleceń
  a.czcionka Times New Roman – 10 pkt, interlinia 1 pkt,
  b.terminologia polska (tamże, tenże, taż, dz. cyt.),
  c.bez nazw wydawnictw,
  d.jeśli jest jedno dzieło autora, to w kolejnych przypisach stosujemy zapis dz. cyt.,
  e.jeśli jest kilka dzieł jednego autora – fragment tytułu kursywą, bez dz. cyt.,
  f.artykuł w dziele zbiorowym jak poniżej:

autor, tytuł, [w:] tytuł pracy zbiorowej, red. nazwiska, miejsce i rok wydania, s.

 1. artykuł w czasopiśmie:

autor, tytuł, „Nazwa Czasopisma” rok wydania, t. / R. , z. , s.

 1. Do artykułu powinien być dołączony materiał ilustracyjny, dlatego Autor proszony jest o nadesłanie propozycji ilustracji, do których posiada prawa autorskie lub do których prawa autorskie nie mają zastosowania, np. z tzw. wolnych zasobów internetowych typu wikimedia commons.
 2. Wymogi techniczne dotyczące ilustracji:
  a.rozmiar powyżej 100 kB,
  b.rozdzielczość 300 dpi.
 1. Zdjęcia i ilustracje nie spełniające kryteriów jakościowych nie będą wykorzystywane.
 2. Format materiału ilustracyjnego:
 3. bitmapowego: .jpg, .png, .tif,
 4. wektorowego: ai. pdf, eps,
 5. wykresy w pliku Excel.”
 6. Spis proponowanych przez Autora ilustracji powinien znaleźć się pod tekstem i zawierać tytuły ilustracji oraz dane ich autorów lub źródło pochodzenia (zapis jak w przypisach), także internetowe.
 7. Zdjęć i ilustracji prosimy nie umieszczać bezpośrednio w tekście artykułu (recenzji, scenariusza itp.), tylko dostarczać w odrębnych plikach (każde zdjęcie i ilustracja jako osobny plik).

Wymogi edytorskie

Oświadczenie autora

 


Procedura recenzowania

 

 1. Wstępnej ocenie przez członków Zespołu Redakcyjnego poddawane są wszystkie materiały nadesłane do redakcji przez autorów (artykuły, komunikaty, recenzje, scenariusze lekcji itd.). Procedurze recenzyjnej podlegają wyłącznie artykuły, które po wstępnej akceptacji Zespołu Redakcyjnego kierowane są do recenzentów.
 2. W przypadku uznania pracy za niespełniającą określonych kryteriów i nieodpowiednią do publikacji otrzymane materiały nie są zwracane autorowi.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego czasopisma.
 4. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów (procedura double blind review). Artykuł otrzymuje numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszej procedurze wydawniczej. Dotyczy to również materiałów, których autorem jest członek Zespołu Redakcyjnego lub Rady Naukowej.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu.
 6. Do druku kierowane są artykuły, które otrzymały dwie pozytywne recenzje.
 7. W przypadku, gdy artykuł uzyska recenzje niejednomyślne – pozytywną i negatywną, redakcja przesyła tekst do kolejnego recenzenta.
 8. Autorzy otrzymują recenzję swojego materiału do wiadomości.
 9. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń recenzenta odnośnie artykułów przekazanych do zrecenzowania, Zespół Redakcyjny przejmuje obowiązek pośrednictwa pomiędzy nim, a autorami, umożliwiając ustosunkowanie się do wniesionych uwag.
 10. Autor ma prawo do ustosunkowania się do uwag recenzenckich w ciągu siedmiu dniu od momentu otrzymania recenzji i jeśli w przekonujący sposób wykaże, że sformułowane sądy czy sugerowane zmiany są nieuzasadnione, Zespół Redakcyjny ma prawo zadecydować o skierowaniu tekstu do druku.
 11. Nazwiska recenzentów poszczególnych prac nie są ujawniane. Zbiorczą listę recenzentów współpracujących umieszcza się na stronie internetowej „Wiadomości Historycznych” www.pth.net.pl.
 12. Zgodnie z wytycznymi MEiN redakcja wdraża zaporę ghostwriting oraz  guest authorship.
 13. Podstawą procedury recenzowania prac nadesłanych do „Wiadomości Historycznych” są zalecenia Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

 

Formularz recenzji (plik do pobrania)

 


 

 

Zespół Redakcyjny „Wiadomości Historycznych”

Polskie Towarzystwo Historyczne

Rynek Starego Miasta 29/31

00-272 Warszawa

tel: +48 22 831 63 41

 

Materiały do publikacji prosimy przesyłać do sekretarza dr. Mariusz Menza na adres: mmenz@amu.edu.pl

 


 Do pobrania:

Wiadomości Historyczne 2/2023

Wiadomości Historyczne 1/2023