Konkurs im. Profesora Stanisława Herbsta


Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie zapraszają tegorocznych absolwentów studiów wyższych i ich opiekunów naukowych do nadsyłania prac magisterskich na kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z historii Polski w dziedzinach: historia kultury, historia miast i historia wojskowości. Termin składania prac oraz opinii promotorów zostanie podany po ustatniu zagrożenia epidemiologicznego. 

 

 

Protokół z posiedzenie jury konkursu o nagrodę im. profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z historii, ze szczególnym uwzględnieniem       dziejów kultury, miast i wojskowości.

            Dnia 9 września 2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie obyły się obrady jury konkursu im. profesora Stanisława Herbsta. Do udziału w konkursie zgłoszono 10 prac magisterskich. Po zapoznaniu się z tekstami recenzyjnymi wszystkich prac, jury w tajnym głosowaniu dokonało następującego podziału nagród:

I nagroda dla:
Hanny Rajfury za pracę:
„Żywot św. Stanisława” Jana Długosza na tle tradycji hagiograficznej
przygotowaną pod kier. dr hab. Piotra Węcowskiego
Uniwersytet Warszawski
 
II nagroda dla
Mateusza Lachowicza za prace:
Woltyżer apokaliptycznej przejażdżki. Rzecz o Karolu Wędziagolskim (1885-1974)
przygotowaną pod kier. prof. dr hab. Andrzeja Nowaka
Uniwersytet Jagielloński
 
III nagroda dla:
Klary Sakiewicz za pracę:
Życie religijne w Festung Breslau
przygotowaną pod kier. dr hab. Alicja Kuleckiej
Uniwersytet Warszawski

 

 

 

                                                                                   Sekretarz konkursu

                                                                       Amadeusz Szkalarz-Habrowski

 

 

Regulamin
nagrody imienia Profesora Stanisława Herbsta

uchwalony 24 września 2010 r.
zmieniony 25 października 2016 r.

  1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, w porozumieniu z Zarządem Towarzystwa Miłośników historii w Warszawie, reaktywuje nagrodę imienia Profesora Stanisława Herbsta,   utworzoną w 1973 r.
  2. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepsze prace magisterskie z historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kultury, miast i wojskowości. Corocznie przyznaje się jedną, dwie lub trzy     nagrody.
  3. Fundusz nagród powstaje z wpłat Zarządu Głównego PTH i Zarządu TMH. Wysokość wpłat jest jednakowa.
  4. Liczbę i wysokość nagród na dany rok ustala oraz nagrody przyznaje jury powołane przez Zarząd Główny PTH w porozumieniu z Zarządem TMH.
  5. W skład jury wchodzą: prezes PTH jako przewodniczący, prezes TMH jako wiceprzewodniczący, sekretarz i 14 członków jury.
  6. Osoby wchodzące w skład dawniej komisji nagrody stanowią jej komitet honorowy.W skład tego komitetu będą wchodzili, po zakończeniu swych kadencji, przewodniczący i wiceprzewodniczący jury. Członek komitetu honorowego może być zaproszony do udziału w jury.
  7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać instytuty, zakłady lub katedry wyższych uczelni w Polsce. Zgłaszać należy spośród prac przyjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na studiach stacjonarnych i     niestacjonarnych. Zgłoszenie powinno być poparte merytoryczną oceną.
  8. Prace wraz z oceną powinny być nadsyłane pod adresem Zarządu Głównego PTH do dnia 31 stycznia każdego roku.
  9. Jury może uchwalić szczegółowy regulamin swojego działania.

W celu zgłoszenie pracy prosimy o dostarczenie:
1. Pracymagisterskiej w wersji papierowej i elektronicznej.
2. Recenzji pracy.
3. CV z danymi kontaktowymi.
4. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem.