Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego


na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

Jerzy Michalski, zmarły w 2007 r. jeden z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk przez wiele lat był redaktorem „Kwartalnika Historycznego”. Był też ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”. Pamięci Profesora poświęcamy konkurs na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii. Celem konkursu jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych.

 

Rozstrzygnięcie dziewiątej edycji konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii.

 

Jury konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym, organizowanego wspólnie przez IH PAN, PTH i TMH, ogłasza, że zwycięzcą dziewiątej edycji (2020-2021) konkursu został Adama Kozaka. Zwycięska recenzja O metodzie badań nad małżeństwem późnośredniowiecznym.
[Magdalena Biniaś-Szkopek, Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, Poznań 2018]
opublikowana została na łamach „Roczników  Historycznych” w 2020 r. Jury zdecydowało o przyznaniu Autorowi nagrody w wysokości 5 tys. zł.

 

Regulamin konkursu

  1. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie ustanawiają wspólnie nagrodę za najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym.

  2. Każda z instytucji współorganizujących konsurs może delegowććdo jury dwie osoby.Obradom jury przewodniczy osoba delegowana przez DyrekcjęIH PAN. Jury może uchwalić szczegółowy, wewnętrzny regulamin swojego działania.

  3. Jury przyznaje corocznie jedną nagrodę w wysokości 5 000 zł. Wymienieni w punkcie pierwszym tego regulaminu fundatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany jej wysokości.

  4. Teksty na konkurs mogą zgłaszać jednostki naukowe oraz redakcje czasopism naukowych,a także samodzielni pracownicy nauki nie będący autorami zgłaszanej recenzji. Zgłaszający może zaproponować więcej niżjeden tekst na konkurs.

  5. W wypadku zgłoszenia do konkursu recenzji autorstwa członka jury lubrecenzji zpublikacji, której autorem, współautorem lub redaktorem jest członek jury, taki tekst niebędzie brany pod uwagę.

  6. Do konkursu zgłaszać należy recenzje opublikowane w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę jego ogłoszenia.

  7. Recenzja odrzucona w konkursie może być ponownie zgłoszona w kolejnej edycji, o ile spełnia wymaganie zawarte w punkcie 5. tego regulaminu.

  8. Teksty na konkurs należy nadsyłać do końca października każdego roku, w formie kopiielektronicznych oraz papierowych, na adres Instytutu Historii PAN z dopskiem na kopercie„Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailwą (konkurs.michalski@ihpan.edu.pl). Jury nie odsyła prac konkursowych.

  9. Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami wyłoni zwycięzcę konkursu, a wyniki zostaną ogłoszone na łamach „Kwartalnika Historycznego” oraz na stronach internetowych fundatorów.

  10. Nagroda zostanie wręczona podczas dorocznego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”.