Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego


na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

Jerzy Michalski, zmarły w 2007 r. jeden z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk przez wiele lat był redaktorem „Kwartalnika Historycznego”. Był też ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”. Pamięci Profesora poświęcamy konkurs na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii. Celem konkursu jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych.

 


 

 Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza jedenastą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym. Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2022-2023. Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”. Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych.

W tej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu (dostępnego na stronie ihpan.edu.pl), prosimy nadsyłać do 30 listopada 2023 r. drogą mailową na adres: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl lub tradycyjną pocztą na adres IH PAN z dopiskiem „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego”.

Jednocześnie informujemy, że zwycięzcą dziesiątej edycji konkursu został p. Szymon Wieczorek, za recenzję Sine cura et studio. Nad nowym wydaniem Cudów św. Szymona z Lipnicy (Miracula beati patris Simonis Lypnycensis [1482– 1520], opublikowaną na łamach „Przeglądu Historycznego” w 2021 r. W imieniu jury konkursu Marta Kuc-Czerep (sekretarz)

 

 

 

Regulamin konkursu

  1. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie ustanawiają wspólnie nagrodę za najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym.

  2. Każda z instytucji współorganizujących konsurs może delegowććdo jury dwie osoby.Obradom jury przewodniczy osoba delegowana przez DyrekcjęIH PAN. Jury może uchwalić szczegółowy, wewnętrzny regulamin swojego działania.

  3. Jury przyznaje corocznie jedną nagrodę w wysokości 5 000 zł. Wymienieni w punkcie pierwszym tego regulaminu fundatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany jej wysokości.

  4. Teksty na konkurs mogą zgłaszać jednostki naukowe oraz redakcje czasopism naukowych,a także samodzielni pracownicy nauki nie będący autorami zgłaszanej recenzji. Zgłaszający może zaproponować więcej niżjeden tekst na konkurs.

  5. W wypadku zgłoszenia do konkursu recenzji autorstwa członka jury lubrecenzji zpublikacji, której autorem, współautorem lub redaktorem jest członek jury, taki tekst niebędzie brany pod uwagę.

  6. Do konkursu zgłaszać należy recenzje opublikowane w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę jego ogłoszenia.

  7. Recenzja odrzucona w konkursie może być ponownie zgłoszona w kolejnej edycji, o ile spełnia wymaganie zawarte w punkcie 5. tego regulaminu.

  8. Teksty na konkurs należy nadsyłać do końca października każdego roku, w formie kopiielektronicznych oraz papierowych, na adres Instytutu Historii PAN z dopskiem na kopercie„Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailwą (konkurs.michalski@ihpan.edu.pl). Jury nie odsyła prac konkursowych.

  9. Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami wyłoni zwycięzcę konkursu, a wyniki zostaną ogłoszone na łamach „Kwartalnika Historycznego” oraz na stronach internetowych fundatorów.

  10. Nagroda zostanie wręczona podczas dorocznego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”.