Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego


na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

Jerzy Michalski, zmarły w 2007 r. jeden z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk przez wiele lat był redaktorem „Kwartalnika Historycznego”. Był też ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”. Pamięci Profesora poświęcamy konkurs na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii. Celem konkursu jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych.

 

Regulamin konkursu

  1. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie ustanawiają wspólnie nagrodę za najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym.
  2. Każda z instytucji współorganizujących konkurs może delegować do jury dwie osoby. Obradom jury przewodniczy osoba delegowana przez Dyrekcję IH PAN. Jury może uchwalić szczegółowy, wewnętrzny regulamin swojego działania.
  3. Jury przyznaje corocznie jedną nagrodę w wysokości 5 000 zł. Wymienieni w punkcie pierwszym   tego regulaminu fundatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany jej wysokości.
  4. Teksty na konkurs mogą zgłaszać jednostki naukowe oraz redakcje czasopism naukowych, a także samodzielni pracownicy nauki nie będący autorami zgłaszanej recenzji. Zgłaszający może zaproponować więcej niż jeden tekst na konkurs.
  5. W wypadku zgłoszenia do konkursu recenzji autorstwa członka jury lub recenzji z publikacji, której autorem, współautorem lub redaktorem jest członek jury, taki tekst nie będzie brany pod uwagę.
  6. Do konkursu zgłaszać należy recenzje opublikowane w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę jego ogłoszenia.
  7. Recenzja odrzucona w konkursie może być ponownie zgłoszona w kolejnej edycji, o ile spełnia wymaganie zawarte w punkcie 5. tego regulaminu.
  8. Teksty na konkurs należy nadsyłać do końca października każdego roku, w formie kopii elektronicznych oraz papierowych, na adres Instytutu Historii PAN z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową (konkurs.michalski@ihpan.edu.pl). Jury nie odsyła prac konkursowych.
  9. Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami wyłoni zwycięzcę konkursu, a wyniki zostaną ogłoszone na łamach „Kwartalnika Historycznego” oraz na stronach internetowych fundatorów.