Konkurs im. Profesora Stanisława Herbsta


 

Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta

   Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie zapraszają tegorocznych absolwentów studiów wyższych i ich opiekunów naukowych do nadsyłania prac magisterskich na kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kultury, miast i wojskowości. Termin składania prac oraz opinii promotorów upływa 31 stycznia 2017 r. 

  Jednocześnie informujemy, że w edycji 2016 konkursu pierwszą nagrodę zdobył  Emil Hoff za pracę Polskie pensjonaty w Heluanie w końcu XIX i pierwszej połowie XX wieku, napisaną pod kierunkiem prof. Alicji Kuleckiej (UW). Drugą nagrodę przyznano Łukaszowi Gołaszewskiemu za pracę Spory o  dziesięciny w Knyszynie na przełomie XVI-XVII w. jako przyczynek do badań konfliktów między świeckimi i klerem katolickim w nowożytnej Rzeczypospolitej, a promotorem pracy była prof. Urszula Augustyniak (UW). Trzecią nagrodę otrzymali ex aequo Rozalia Kosińska za pracę Kampania sejmikowa roku 1766 (promotor prof. Piotr Ugniewski (UW)) oraz Piotr Olechowski za pracę Stosunki polsko-ukraińskie we Lwowie w świetle wspomnień (1918-1939) (promotor prof.  Joanna Pisulińska (UR)). Przyznano ponadto wyróżnienie Kamilowi Jakimowiczowi za pracę Komisja Dobrego Porządku w Lublinie w latach 1780 – 1789 (promotor prof. Witold Kłaczewski (UMCS)).

 

Regulamin
nagrody imienia Profesora Stanisława Herbsta

uchwalony 24 września 2010 r.
zmieniony 25 października 2016 r.

  1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, w porozumieniu z Zarządem Towarzystwa Miłośników historii w Warszawie, reaktywuje nagrodę imienia Profesora Stanisława Herbsta,   utworzoną w 1973 r.
  2. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepsze prace magisterskie z historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kultury, miast i wojskowości. Corocznie przyznaje się jedną, dwie lub trzy     nagrody.
  3. Fundusz nagród powstaje z wpłat Zarządu Głównego PTH i Zarządu TMH. Wysokość wpłat jest jednakowa.
  4. Liczbę i wysokość nagród na dany rok ustala oraz nagrody przyznaje jury powołane przez Zarząd Główny PTH w porozumieniu z Zarządem TMH.
  5. W skład jury wchodzą: prezes PTH jako przewodniczący, prezes TMH jako wiceprzewodniczący, sekretarz i 14 członków jury.
  6. Osoby wchodzące w skład dawniej komisji nagrody stanowią jej komitet honorowy.W skład tego komitetu będą wchodzili, po zakończeniu swych kadencji, przewodniczący i wiceprzewodniczący jury. Członek komitetu honorowego może być zaproszony do udziału w jury.
  7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać instytuty, zakłady lub katedry wyższych uczelni w Polsce. Zgłaszać należy spośród prac przyjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na studiach stacjonarnych i     niestacjonarnych. Zgłoszenie powinno być poparte merytoryczną oceną.
  8. Prace wraz z oceną powinny być nadsyłane pod adresem Zarządu Głównego PTH do dnia 31 stycznia każdego roku.
  9. Jury może uchwalić szczegółowy regulamin swojego działania.

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia zgłoszenia konkursowego.