Konkurs im. Profesora Stanisława Herbsta


 

Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta

    Informujemy, że z powodu otrzymania niewystarczającej liczby prac na konkurs im. profesora Stanisława Herbsta , w 2018 roku konkurs nie zostanie przeprowadzony. Wszystkie nadesłane prace automatycznie zostają zakwalifikowane na kolejną edycję konkursu. Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania prac konkursowych.

   Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie zapraszają tegorocznych absolwentów studiów wyższych i ich opiekunów naukowych do nadsyłania prac magisterskich na kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kultury, miast i wojskowości. Termin składania prac oraz opinii promotorów upływa 28 lutego 2019 r. 

  Jednocześnie informujemy, że w edycji 2017 konkursu pierwszą nagrodę zdobył  Arkadiusz Bożejewicz za pracę Oblężenie Torunia w XVII i XVIII wieku. Perspektywa porównawcza, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Mikulskiego(UMK). Drugą nagrodę przyznano Stanisławowi Witeckiemu za pracę Księgozbiory w kulturze ksiązki plebanów diecezji płockiej w czasach biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego, a promotorem pracy był prof. Andrzej Chwalca (UJ). Trzecią nagrodę otrzymał  Jędrzej Tomasz Kałużny za pracę Średniowieczne powinności wojskowe miast i mieszczaństwa w Polsce Centralnej w świetle nowożytnych lustracji królewszczyzn (promotor prof. Jan Szymczak (UŁ)).

 

 

Regulamin
nagrody imienia Profesora Stanisława Herbsta

uchwalony 24 września 2010 r.
zmieniony 25 października 2016 r.

  1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, w porozumieniu z Zarządem Towarzystwa Miłośników historii w Warszawie, reaktywuje nagrodę imienia Profesora Stanisława Herbsta,   utworzoną w 1973 r.
  2. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepsze prace magisterskie z historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów kultury, miast i wojskowości. Corocznie przyznaje się jedną, dwie lub trzy     nagrody.
  3. Fundusz nagród powstaje z wpłat Zarządu Głównego PTH i Zarządu TMH. Wysokość wpłat jest jednakowa.
  4. Liczbę i wysokość nagród na dany rok ustala oraz nagrody przyznaje jury powołane przez Zarząd Główny PTH w porozumieniu z Zarządem TMH.
  5. W skład jury wchodzą: prezes PTH jako przewodniczący, prezes TMH jako wiceprzewodniczący, sekretarz i 14 członków jury.
  6. Osoby wchodzące w skład dawniej komisji nagrody stanowią jej komitet honorowy.W skład tego komitetu będą wchodzili, po zakończeniu swych kadencji, przewodniczący i wiceprzewodniczący jury. Członek komitetu honorowego może być zaproszony do udziału w jury.
  7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać instytuty, zakłady lub katedry wyższych uczelni w Polsce. Zgłaszać należy spośród prac przyjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na studiach stacjonarnych i     niestacjonarnych. Zgłoszenie powinno być poparte merytoryczną oceną.
  8. Prace wraz z oceną powinny być nadsyłane pod adresem Zarządu Głównego PTH do dnia 31 stycznia każdego roku.
  9. Jury może uchwalić szczegółowy regulamin swojego działania.

Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia zgłoszenia konkursowego.