Komisja ds. czasopism


Podczas XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, w ramach panelu zatytułowanego Forum Czasopism Historycznych uzgodniono potrzebę podjęcia działań na rzecz zmiany polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej czasopism historycznych.

W trakcie panelu wyłoniona została ośmioosobowa grupa inicjatywna w składzie:     dr hab. Małgorzata Karpińska (IH UW), dr hab. Szczepan Kozak (IH UR), prof. dr hab. Piotr Madajczyk (ISP PAN), dr hab. Zbigniew Romek (Wydz. Hum. AFiBV), dr hab. Joanna Sobiesiak (Wydz. Hum. UMCS), prof. dr hab. Jerzy Sperka (IH UŚ), dr hab. Piotr Węcowski (IH UW), dr hab. Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości),

W oparciu o uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego z dnia 20 listopada b.r. rozpoczęła swą pracę Komisja ds. Czasopism Historycznych. Obecni na posiedzeniu inauguracyjnym w dniu 25 listopada b.r. w Instytucie Historii UW byli:

 1. mgr Katarzyna Chmielewska (Wydawnictwo IH PAN)
 2. dr hab. Małgorzata Karpińska („Przegląd Historyczny” - IH UW),
 3. dr hab. Szczepan Kozak („Galicja. Studia i Materiały” - IH UR),
 4. dr hab. Piotr Madajczyk („Rocznik Polsko-Niemiecki” - ISP PAN),
 5. dr hab. Zbigniew Romek („Klio Polska” IH PAN),
 6. dr hab. Jerzy Sperka („Średniowiecze Polskie i Powszechne” - IH UŚ),
 7. dr hab. Piotr Węcowski („Studia Źródłoznawcze” - IH UW),
 8. mgr Krzysztof Widziński („Przegląd Historyczno-Wojskowy”),
 9. dr hab. Jolanta Załęczny („Niepodległość i Pamięć” - Muzeum Niepodległości),

Na przewodniczącego Komisji jednogłośnie wybrano dr hab. Zbigniewa Romka, na sekretarza – mgr Katarzynę Chmielewską.

Zebrani zobowiązali przewodniczącego by zwrócił się do ZG PTH o imienne powołanie składu Komisji.

Komisja z pomocą ZG PTH zamierza zwrócić się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wskazanie kompetentnej osoby, z którą mogłaby współpracować.

W pierwszym rzędzie planujemy podjąć starania, by Ministerstwo szczegółowo określiło procedurę ewaluacji, a w szczególności:

 1. kryteria oceny czasopism,
 2. tryb wydawania pozytywnych i negatywnych decyzji dot. punktacji czasopism,
 3. stworzenie możliwości odwołania od podejmowanych przez Ministerstwo decyzji.

Odnośnie spraw dot. organizacji pracy Komisji uznano konieczność poinformowania na stronie internetowej PTH o jej utworzeniu oraz na bieżąco informowania o jej pracy. Komisja zwróci się do redakcji czasopism historycznych o zgłaszanie problemów i propozycji ich rozwiązywania, które będzie mogła rozważyć i podjąć stosowne działania.