Aktualności
Aktualności

Materiały do Biuletynu PTH nr 11


2014-03-26

 

 

Sprawa z Oddziału PTH w Limanowej

Sąd Koleżeński PTH, który powstał przed 30 laty, miał do rozpatrzenia sprawę po raz pierwszy w 2013 r. Sprawę wniosioną przez Oddział w Limanowej Sąd rozpatrywał w dwóch instancjach (zob. Statut PTH poz. 35). Na wniosek Sądu Koleżeńskiego II Instancji Zarząd Główny publikuje prawomocne orzeczenie wraz z uzupełniającym je protokołem.

 

                                                                                                    ORZECZENIE
  
                                                                     w sprawie odwołania Pana Janusza Jurowicza


                                                              od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego w I Instancji

 

Dwunastego listopada 2013 roku w siedzibie Zarządu Głównego PTH w Warszawie Sąd Koleżeński II Instancji PTH w składzie: Jolanta Daszyńska (przewodnicząca), Jerzy Domżalski i Mariusz Wołos (członkowie składu orzekającego), po rozprawie poświęconej rozpatrzeniu odwołania Pana Janusza Jurowicza z dnia 1 sierpnia 2013 r. od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I Instancji  z dnia 13 maja 2013 r., zgodnie z art. 45 par. 1 Regulaminu Sądu Koleżeńskiego

                                                                                                            orzeka

utrzymanie w mocy zaskarżonego orzeczenia, które wykluczyło Pana Janusza Jurowicza z Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

UZASADNIENIE ORZECZENIA

1. Sąd II Instancji nie stwierdza uchybień w postępowaniu Sądu I Instancji, w szczególności naruszenia prawa obwinionego do obrony, a także nie stwierdza błędu w ustaleniach faktycznych.

2. Sąd II Instancji uznaje, że kara orzeczona przez Sąd I Instancji jest w pełni uzasadniona działaniem Pana Janusza Jurowicza na szkodę PTH.

3. Fakty przedstawione podczas postępowania odwoławczego przed Sądem II Instancji świadczą, że Pan Janusz Jurowicz po orzeczeniu Sądu I Instancji kontynuował działania przeciwko Pani Magdalenie Dyląg, prezes Oddziału PTH w Limanowej.

4. Pan Janusz Jurowicz nie stawił się na rozprawach Sądu ani I Instancji, ani II Instancji - bez podania usprawiedliwienia.

5. Pan Janusz Jurowicz w piśmie z dnia 6 listopada 2013 r. wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie rozprawy Sądu II Instancji, ponieważ w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, znajduje się sprawa wniesiona przez Starostę Powiatu Limanowskiego przeciwko PTH.  Sąd II Instancji stwierdza, że postępowanie w Sądzie Koleżeńskim PTH jest niezależne od sądownictwa państwowego i przewidywane postępowanie w Sądzie Rejonowym nie ma wpływu na orzeczenie Sądu Koleżeńskiego.

6. Zgodnie z art. 39 par. 2, art. 48 par. 2 i art. 49 Regulaminu Sąd II Instancji zwraca się do Zarządu Głównego PTH o ogłoszenie tego orzeczenia w Biuletynie PTH.

7. Dane przedstawione podczas postępowania odwoławczego, które  uzupełniają to uzasadnienie, znajdują się w załączonym protokole.

Warszawa, 12 listopada 2013 r.

/-/  Jolanta Daszyńska

/-/   Mariusz Wołos

/-/  Jerzy Domżalski

____________________________________________


                                                                              Protokół

z rozprawy Sądu Koleżeńskiego II Instancji PTH w sprawie odwołania Pana Janusza Jurowicza z dnia 1 sierpnia 2013 r. od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego w I Instancji.


 

1.      Sąd Koleżeński obradował 12 listopada 2013 r. w siedzibie Zarządu Głównego PTH (w Sali Kościuszkowskiej Instytutu Historii PAN) w następującym składzie:

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego II Instancji: prof. Jolanta Daszyńska,

Członek Składu Orzekającego: Jerzy Domżalski,

Członek Składu Orzekającego: prof. Mariusz Wołos.

2.      Na rozprawie stawiła się jako występująca w roli oskarżyciela Magdalena Dyląg, prezes Oddziału PTH w Limanowej. Uczestnikiem rozprawy był rzecznik oskarżenia wyznaczony przez Zarząd Główny PTH, Henryk Rutkowski. Poza tym, zgodnie z art. 33 par. 1, był obecny Robert Kowalski.

3.      Oskarżony Janusz Jurowicz nie stawił się na rozprawę mimo powiadomienia oraz informacji o tym, że termin rozprawy nie ulega zmianie.

4.      Przewód sądowy rozpoczęła Przewodnicząca Sądu Jolanta Daszyńska o godz. 13, przedstawiając  wyniki postępowania w Sądzie I Instancji. Następnie przekazała głos Magdalenie Dyląg, która podtrzymała swój zarzut dotyczący Janusza Jurowicza oraz wniosek o jego wykluczenie z Towarzystwa, dodając, że J. Jurowicz w dalszym ciągu działa na szkodę Towarzystwa, utrudniając działania Zarządowi Oddziału. Swoje informacje poparła dokumentami, które przekazała do akt Sądu.

5.      Henryk Rutkowski stwierdził co następuje.

W odwołaniu Janusz Jurowicz postawił zarzut, że Sąd uniemożliwił mu obronę przez odrzucenie jego wniosku o przeprowadzenie rozprawy w Limanowej albo pokrycie kosztów przejazdu. Jest to zarzut nieuzasadniony, ponieważ jest sprzeczny ze Statutem PTH i z Regulaminem Sądu Koleżeńskiego, a także niezgodny ze stanem faktycznym.

Sąd Koleżeński jako jedna z władz naczelnych PTH ma siedzibę w Warszawie (Statut par. 2 ust.1), a Regulamin przewiduje tylko możliwość przesłuchania świadków w miejscu ich zamieszkania (art. 29 par. 3). Sąd I Instancji rozpatrzył wszystkie dokumenty dołączone do pisma Jurowicza z 1 lutego 2013 r., w tym złożone mu zeznania Przemysława Bukowca i Krzysztofa Szubryta. Świadkowie ci odmówili udostępnienia Sądowi swych danych adresowych, co oznaczało brak zgody na osobiste wystąpienie przed Sądem.

Zgodnie z Regulaminem (art. 51) postępowanie toczy się na koszt stron, chyba że Sąd postanowi inaczej. Gdyby J. Jurowicz stawił się na rozprawę, mógłby przedstawić Sądowi i uzasadnić prośbę o pokrycie kosztów jego podróży.

Janusz Jurowicz w swym odwołaniu zarzucił Zarządowi Oddziału w Limanowej oraz Zarządowi Głównemu PTH łamanie prawa. Oznacza to, że nadal posługuje się swoim rozumieniem przepisów normujących działalność PTH i takie rozumienie chciałby narzucić innym. Jurowicz nie uznaje obowiązującej uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PTH, że między posiedzeniami WZD interpretacja Statutu należy do kompetencji Zarządu Głównego. Ten fakt jest świadectwem, że Janusz Jurowicz nie wypełnia obowiązków członka Towarzystwa określonych w par. 11 pkt 2 Statutu.

Henryk Rutkowski zakończył swoje wystąpienie wnioskiem o utrzymanie w mocy orzeczenia Sądu I Instancji wykluczającego J. Jurowicza z PTH.

6.      Przewodnicząca Jolanta Daszyńska ogłosiła przerwę i Sąd udał się na naradę.

7.      Po powrocie na salę rozprawy przewodnicząca Sądu ogłosiła orzeczenie wraz z ustnym uzasadnieniem. W orzeczeniu Sąd utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie, które wykluczyło Janusza Jurowicza z PTH.

8.      Przewodnicząca poinformowała, że pisemne uzasadnienie orzeczenia zostanie sporządzone w ciągu dwóch tygodni. Na tym rozprawa została zakończona.

 

Protokołowała:

Anna Protasiuk

Sprawdził:

Jerzy Domżalski


Powrót