Aktualności
Aktualności

Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii


2013-08-30

 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskiem Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza konkurs na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w  polskim czasopiśmie naukowym w latach 2012-13. Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. - Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W pierwszej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami publikowanego regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 grudnia 2013 r. na adres IH PAN.

Dyrektor Instytutu Historii

Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

 

 

 

 

 

 

                                                    

Regulamin konkursu

1. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie ustanawiają wspólnie nagrodę za najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym.

2. Każda z instytucji współorganizujących konkurs może delegować do jury dwie osoby. Obradom jury przewodniczy osoba delegowana przez Dyrekcję IH PAN. Jury może uchwalić szczegółowy, wewnętrzny regulamin swojego działania.

3. Jury przyznaje corocznie jedną nagrodę w wysokości 5 000 zł. Wymienieni w punkcie pierwszym   tego regulaminu fundatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany jej wysokości.

4. Teksty na konkurs mogą zgłaszać jednostki naukowe oraz redakcje czasopism naukowych, a także samodzielni pracownicy nauki nie będący autorami zgłaszanej recenzji. Zgłaszający może zaproponować więcej niż jeden tekst na konkurs.

5. W wypadku zgłoszenia do konkursu recenzji autorstwa członka jury lub recenzji z publikacji, której autorem, współautorem lub redaktorem jest członek jury, taki tekst nie będzie brany pod uwagę.

6. Do konkursu zgłaszać należy recenzje opublikowane w ostatnich dwóch latach poprzedzających datę jego ogłoszenia.

7. Recenzja odrzucona w konkursie może być ponownie zgłoszona w kolejnej edycji, o ile spełnia wymaganie zawarte w punkcie 5. tego regulaminu.

8. Teksty na konkurs należy nadsyłać do końca października każdego roku, w formie kopii elektronicznych oraz papierowych, na adres Instytutu Historii PAN z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową (konkurs.michalski@ihpan.edu.pl). Jury nie odsyła prac konkursowych.

9. Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami wyłoni zwycięzcę konkursu, a wyniki zostaną ogłoszone na łamach „Kwartalnika Historycznego” oraz na stronach internetowych fundatorów.

10. Nagroda zostanie wręczona podczas dorocznego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”.

 

 Powrót