Aktualności
Aktualności

Projekt Kodeksu etyki Polskiego Towarzystwa Historycznego


2020-09-29

Zasady przyjęcia i wprowadzenia Kodeksu etyki PTH

  1. Projekt kodeksu został przyjęty 22 września 2020 r. przez Prezydium ZG PTH i przesłany do oddziałów oraz zamieszczony na stronie internetowej www.pth.net.pl, z prośbą o zgłaszanie uwag do Komisji  za pomocą formularza dostepnego na stronie https://forms.gle/H22LRexxtvjx2HFM7 lub przesyłania komentarzy pod adresem KodeksPTH@gmail.com.

  2. Komisja będzie oczekiwać na uwagi członków PTH przez trzy miesiące od dnia rozesłania projektu,  po czym omówi je, i uwzględni albo odrzuci. Projekt kodeksu wraz z informacją o nadesłanych uwagach, ich  uwzględnieniu lub odrzuceniu wraz z podaniem powodów przekaże do akceptacji Zarządu Głównego

  3. Zarząd Główny wystąpi do Walnego Zgromadzenia Delegatów o podjęcie uchwały zatwierdzającej kodeks jako dokument obowiązujący w PTH. Z chwilą zatwierdzenia kodeksu zakończy działalność komisja powołana do stworzenie jego projektu. Zarząd Główny powoła niezwłocznie stałą Komisję Etyki i zatwierdzi jej regulamin.

  4. Komisja sugeruje, aby wprowadzenie kodeksu połączyć z nowelizacją Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, a to w następujących punktach:

        - W art. 1.§1 dodać p. 2: „kodeksu etyki historyka”, a obecnemu p. 2 nadać numer 3.

        - W Art. 1.§2  dodać słowa „kodeksie etyki”, by brzmiał: „W kwestiach nieuregulowanych w statucie, kodeksie etyki i niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu postępowania karnego.”

        - W art. 21 dodać §2. Sąd Koleżeński może wystąpić do Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym PTH z wnioskiem o wydanie opinii.

 

 

Prezydium ZG PTH przedstawia poniżej do pobrania projekt Kodeksu etyki PTH. Zachęca członków Towarzystwa, a także innych historyków, do zgłaszania uwag i propozycji zmian w treści Kodeksu. Można je zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie https://forms.gle/H22LRexxtvjx2HFM7 . Uwagi i pytania do komisji etyki redagującej projekt Kodeksu można przesyłać na adres KodeksPTH@gmail.com.  Tryb dalszego postepowania opisują zamieszczone powyżej „Zasady przyjęcia i wprowadzenia Kodeksu Etyki PTH”.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji w środowisku historyków.

 

Projekt Kodeksu Etyki PTH - do pobrania

 


Powrót