Aktualności
Aktualności

XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich


2021-03-03

                                                                       Białystok – Toruń, dnia 3 listopada 2020 r.

 

                                                                                               Szanowni Państwo,

                                                                                               Koleżanki i Koledzy

                                                                      

 

            Kolejny, już XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, odbędzie się za niecałe 4 lata w Białymstoku, w dniach 17-20 września 2024 r. na ternie nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego. Ponieważ w ostatnich
15 latach dorobek naszej historiografii był podsumowywany trzykrotnie (konferencje w Jadwisinie w 2007 r., w Krakowie z okazji 600-lecia urodzin Jana Długosza w 2015 r. oraz XX Zjazd w Lublinie w 2019 r.),
Zarząd Główny PTH i Komitet Organizacyjny uznali, że najbliższy Zjazd powinniśmy poświęcić aktualnej twórczości naukowej środowiska historycznego. Chcemy przede wszystkim ukazać i upowszechnić najnowsze osiągnięcia historyków polskich, skonfrontować je z dotychczasowym stanem wiedzy, a być może także z problemami, które ożywiają światową historiografię ostatniego dwudziestopięciolecia.

            Zamierzamy zatem, nie stroniąc od refleksji teoretycznej, debatować nie nad tym co już zostało napisane, ale wokół tego co wynika z aktualnie prowadzonych badań. Sądząc przynajmniej po tytułach projektów grantowych w NCN i NPRH, realizowanych nierzadko wysiłkiem całych zespołów badawczych, starają się one mocniej niż wcześniej, budować pomosty do światowych szkół historiograficznych.

            Zjazd białostocki będzie obradował w 5 sekcjach, poświeconych tzw. wielkim  tematom oraz w kilku/kilkunastu sympozjach problemowych, a także być może w ramach w 2-3 warsztatów metodycznych.
Planujemy, że organizatorami odrębnych sympozjów będą ponadto: Instytut Pamięci Narodowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Muzeum Historii Polski.

            Na tym etapie prac organizacyjnych przewodnim hasłem (nad którym pracujemy) naszego przyszłego spotkania jest człowiek będący twórcą historii.

            W chwili obecnej Prezydium ZG PTH zaakceptowało następujących 5 wielkich tematów (przywidujemy do 5 referatów w każdym z nich)  i ich organizatorów:

  1. Człowiek i praca a środowisko przyrodnicze w procesie modernizacji społecznej i gospodarczej (dr hab. Piotr Guzowski UwB, dr hab. Adam Izdebski UJ)
  2. Zmienność i stałość kultur pogranicza (dr hab. Igor Kąkolewski prof. UW-M/Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki IH PAN)
  3. Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od X wieku po współczesność (dr hab. Małgorzata Karpińska prof. UW)
  4. Polska historiografia wobec światowych debat historycznych (prof. dr hab. Krzysztof Makowski UAM)
  5. Europa Jagiellonów (XIV-XVI wiek) w świetle najnowszych ustaleń historiografii. Próba nowej interpretacji (prof. dr hab. Krzysztof Mikulski UMK, prof. dr hab. Zdzisław Noga UP im. KEN w Krakowie).

            Z kolei organizację sympozjów problemowych chcemy oprzeć na konkursie propozycji zgłoszonych pod naszym adresem przez każdą zainteresowaną osobę lub grupę osób. Prosimy żeby zgłoszenie zorganizowania sympozjum problemowego zawierało obok sformułowanego tematu, krótkiego podkreślenia jego wartości naukowo-badawczej (2 strony tekstu), także informację o organizatorze
(-rach) sympozjum i o potencjalnych autorach wystąpień zjazdowych.
Pierwszeństwo chcemy nadać projektom, które będą preferowały uczestnictwo Koleżanek i Kolegów reprezentujących nie jeden lecz kilka ośrodków naukowych i uniwersyteckich. Także i tutaj widzielibyśmy wstępnie do 5 referatów/komunikatów w ramach sympozjum.                         

            Dlatego też niniejszym listem zwracamy się do wszystkich Państwa, Koleżanek i Kolegów z serdeczną prośbą i zarazem apelem o nadsyłanie na adres: 21zjazdhistorykow@uwb.edu.pl, konkretnych propozycji w terminie do 30 marca 2021 r. W terminie do 30 czerwca 2021 r. Zarząd Główny PTH podejmie ostateczną decyzję co do wyboru sympozjów problemowych.

            Lato i wczesna jesień 2021 r. byłyby okresem przeznaczonym na przygotowanie projektu badawczego skierowanego do Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego pozytywna decyzja zabezpieczyłaby organizację najważniejszej, naukowej części Zjazdu w Białymstoku. Wzorem Zjazdu w Lublinie chcielibyśmy, aby wszyscy organizatorzy wielkich tematów, sympozjów problemowych i autorzy referatów otrzymali wynagrodzenie.   

                                                                                 

                                                                                                                                                                       Z koleżeńskim pozdrowieniem,

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                     Przewodniczący                                                                                                      Prezes

                                                                                                              Komitetu Organizacyjnego                                                                      Polskiego Towarzystwa Historycznego

                                                                                                XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

                                                                                                               Prof. dr hab. Cezary Kuklo                                                                          prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

                                              

          


Powrót